Služby

 • kognitívno-behaviorálna psychoterapia (dospelí klienti, detskí klienti)
 • poradenstvo, konzultácie
 • párová terapia
 • psychodiagnostické vyšetrenia - zamerané na úroveň intelektových schopností, špeciálne schopnosti, osobnosť, diferenciálna diagnostika, vyšetrenie pre potreby Sociálnej poisťovne - posúdenie invalidného dôchodku, pre potreby zamestnávateľa, pre potreby lekára
 • psychoterapia, poradenstvo pri nariadení súdom v rámci probačného dohľadu
 • psychologické vyšetrenie žiadateľov a držiteľov zbrane a streliva
 • psychologické vyšetrenie pracovníkov SBS

Kognitívno-behaviorálna terapia je relatívne krátka, časovo obmedzená (na začiatku frekvencia sedení 1x za týždeň alebo 1x za 2 týždne, postupne 1x mesačne, dĺžka sedenia je 50min.), je štruktúrovaná - zameraná na zvládnutie konkrétnych problémov a dosiahnutie dohodnutých cieľov, je orientovaná na spoluprácu s klientom. Terapia sa zameriava na konkrétne zmeny v živote, najmä vo forme zmeny správania. Na sedeniach sa spoločne snažíme analyzovať nefuknčné vzorce myslenia a správania, preberáme ako tieto vzorce vznikli a čo ich udržuje a postupne ich meníme na vhodnejšie a konštruktívnejšie a efektívnejšie stratégie, ktoré zmiernia či odstránia negatívne emočné prežívanie (úzkosť, depresiu).  

Hlavné oblasti terapeutického pôsobenia: 
 • depresie
 • úzkostné poruchy (fóbie, panické stavy, obsedantno-kompulzívna porucha) 
 • postraumatické poruchy, ťažkosti vyvolané stresom
 • poruchy spánku
 • poruchy príjmu potravy
 • závislosti
 • krízové životné situácie
 • problémy - manželské, sexuálne, pracovné a iné
 • relaxácie (Schulzov autogénny tréning, Jacobsonova progresívna svalová relaxácia), nácvik sociálnych spôsobilostí, komunikačných schopností
 • iné psychické ťažkosti a problémy

kvety